પડદો પડી ગયો

કોઈ હસી ગયો loans for police officers અને કોઈ રડી ગયો
કોઈ પડી ગયો અને કોઈ nevada cash advance ચડી ગયો
થૈ આંખ બન્ધ ઓઢ્યું કફન એટલે થયું
નાટક california loans હતું મઝાનું ને પડદો પડી ગયો

-શેખાદમ આબુવાલા

This entry was posted on Wednesday, February 18th, 2009 at 9:29 am and is filed under ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “પડદો પડી ગયો”

  1. kaushal Says:

    hi this is the reility of life

  2. pyl Says:

    bahut hi achi tarah aur short me zindagi ki sachai batai hai

    wah wah!!!!!

Leave a Reply