મેં મારી જાતને સસ્તી બનાવી નાખી છે

This entry was posted on Monday, September 22nd, 2008 at 6:42 am and is filed under ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “મેં મારી જાતને સસ્તી બનાવી નાખી છે”

 1. mehul Says:

  રાહ મેં જોઈ એની, જિંદગી આખી છે….
  મહોબત હૃદય માં સંચવી ને રાખી છે…
  જોયું હવે તો કઈ દેખાતું નથી અંતર માં ‘મેહુલ’….
  ખબર હવે પડી કે થઇ જિંદગી ઝાંખી છે….

  મેં મારી જાત ને સસ્તી બનાવી નાખી છે…..

Leave a Reply