સાંજ પડતાં કોઈનો સથવાર ફૂટી નીકળે

સાંજ પડતાં કોઈનો સથવાર ફૂટી નીકળે,
payday loan az અર્થ નવતર સાંજનો તો યાર, ફૂટી નીકળે !

તું ન guaranteed payday loan direct lender હો એવી ક્ષણે ઘાયલ ન થાઉં કેમ હું;
આ પવનની લ્હેરને payday loans direct lenders only પણ ધાર ફૂટી નીકળે !

રાખ ચાહતનું વલણ તું દોસ્ત, એવું કાયમી;
દુશ્મનોની ky cash advance આંખમાં પણ પ્યાર ફૂટી નીકળે !

મને ચહે તો હારમાં પણ 1000 payday loans જીતની આવે મજા;
મન વગરની જીતમાંથી હાર ફૂટી નીકળે !

private lenders for personal loans

છે નિરાળો આ ગઝલના સંગનો જાદુ ‘કિરીટ’,
સાવ સૂના જીવમાં ઝન્કાર ફૂટી નીકળે !

-કિરીટ ગોસ્વામી

This entry was posted on Thursday, June 26th, 2008 at 9:19 am and is filed under ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply