ગુજરાતી quotes

—————————————-
લાલ કસુંબલ આંખડી, તારી best long term installment loans for bad credit પાઘડીએ પાણી,
તને પરથમ અર્પણ કરું, મારા શાયર high risk loans bad credit મેઘાણી.
—————————————-
ધન ધન કાઠિયાવાડ, ધન ધન તારું નામ,
24hr payday loans પાકે જ્યાં નરબંકડા, ને રૂપ પદમણી નાર.
—————————————-

સુંદર ભોમ payday loans low interest સોરઠ તણી, જ્યાં નિર્મળ વહેતાં નીર,
જ્યાં જાહલ જેવી easy payday loans online બેનડી અને નવઘણ જેવો વીર.
—————————————-
સોરઠ cash advance network com મીઠી રાગણી, રાગ મીઠો મલ્હાર,
રણમાં મીઠી વીરડી, જંગ મીઠી તલવાર.
100 day loans bbb —————————————-
શિયાળે સોરઠ ભલો, ઉનાળે ગુજરાત,
ચોમાસે વાગડ ભલો, કચ્છડો બારે માસ.

This entry was posted on Thursday, March 27th, 2008 at 10:59 am and is filed under gujarati quotes. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

3 Responses to “ગુજરાતી quotes”

  1. bharat vala Says:

    good one

  2. પ્રવીણ Says:

    બહુ જ સરસ કવિતા છે.

  3. mandip barot Says:

    really ths quotes r so nice… proud to be a gujarati…i love gujarat…

Leave a Reply