કોઈ વિસરાઈ ગયેલી ભાષાની હસ્તપ્રત જેવો હું

કોઈ વિસરાઈ ગયેલી ભાષાની હસ્તપ્રત cash advance companies જેવો હું :
તમે મને નહીં ઉકેલી શકો એમાં તમારો વાંક નથી.
હું personal loan fast approval તમારી આંખોને અભણ કહેતો નથી.
પણ આપણે એકમેકથી અજાણ રહેવા જ same day cash loan lenders સર્જાયા છીએ.
જે લિપિ ઓળખાય નહીં એ આંખ માટે
એક પ્રકારની ડિઝાઈન છે repay loans :
આપણે એકમેકને નહીં ઓળખીએ એ
આખરે તો ડિઝાઈન ઑફ ડેસ્ટીની છે.

-સુરેશ દલાલ

This entry was posted on Thursday, June 26th, 2008 at 9:17 am and is filed under ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply