મળી જાય

સમુદ્ર ની એક લહેર માં,
એક છીપલું મળી જાય.
આ કલરવ ભર્યા વાતાવરણ માં,
એક પતંગિયું મળી જાય.
આ દુનિયાના માનવીઓમાં,
ક્યાંક ઈશ્વર મળી જાય.
આ ભટકતી નાવો ને એકાદ
કિનારો મળી જાય.
‘અનેરી’ આ ઇચ્છાઓ માંથી,
કદાચ એક ઈચ્છા મળી જાય.

This entry was posted on Monday, December 22nd, 2014 at 2:47 pm and is filed under કવિતા. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “મળી જાય”

  1. Bhavesh Patadia Says:

    Awesome ‘Aneri’

    Keep it up.!

Leave a Reply