સપના ની દુનિયા

સપનાઓ ની “અનેરી” દુનિયામાં,
કોઈક ખોવાઈ ગયું છે.
ચમકતી મોતી ની માળા માં,
એક મોતી ફિક્કું પડી ગયું છે.
બધા ફૂલો માં કોઈ એક ફૂલ
મુરઝાઈ ગયું છે.
સમુદ્ર માં રહેલી નાવ માંથી,
એક નાવ અદ્રશ્ય થઇ ગઈ છે.
આકાશ માં ટમટમતા તારાઓ માંથી ,
એક તારો ખરી પડ્યો છે.
-અંકિતા છાંયા(અનેરી)

This entry was posted on Tuesday, December 16th, 2014 at 2:16 pm and is filed under કવિતા. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “સપના ની દુનિયા”

  1. Dhirendra Says:

    Sundar saras.Keep up.

Leave a Reply