મોંઘી પડી

પ્યારની રંગીન લત મોંઘી પડી, આગ સાથેની low interst loans રમત મોંઘી પડી..
જીતતાં જીતાઈ ગૈ બાજી બધી,એક weekend loans bad credit આ દીલની લડલ મોંઘી payday loans madison wi પડી.
જીંદગીના રંગ સૌ રુઠી ગયા..,બુધ્ધીની આ local cash advance locations આવડત મોંઘી પડી.
બાગમાં આવો,રહો,પણ bad credit loans charlotte nc બે ઘડી,માળીની બસ આ શરત મોંઘી પડી.
starter loans for people with bad credit પ્રાણ લૈ આવ્યા અને દૈને ગયા,તારી fast same day cash loans કીમત ઓ જગત મોંઘી પડી…

– શેખાદમ આબુવાલા

This entry was posted on Wednesday, June 18th, 2008 at 5:10 am and is filed under ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply