નયનકક્ષમાં

વિચારો ન શોધો ન બોલો કશું
સતત મૌન રાખો શયનકક્ષમાં
fast cash for homes હૃદયના અધૂરા બધા ભાવની,
થશે પૂર્તતા અધ્યયનકક્ષમાં.

ઘૂંટાશો, દબાશો, કણસતાં થશો,
loan military થશે મૂંઝવણ, હૂંફ પણ પામશો;
મળાશે સહજ ભીતરી cash advance for people on disability ભેજને,
સજળ કોઈના બે નયનકક્ષમાં !

ન ઈચ્છા ઉપર કોઈ loans for people with bad credit rating કાબૂ રહ્યો,
રહી તો રહી એક પરતંત્રતા;
ન પામી શકું oregon cash advance છું ન ત્યાગી શકું,
ઊભો છું નિરંતર ચયનકક્ષમાં.

દિશાઓ બની છે first time home owners loans દીવાલો અહીં,
નથી પાંખમાં આસમાનો હવે;
દિશાશૂન્ય આંખો આ પટકાય loan payday quick છે,
તમસથી ભર્યા ઉડ્ડયનકક્ષમાં.

– સ્નેહલ જોષી

This entry was posted on Monday, May 9th, 2011 at 10:16 am and is filed under કવિતા, ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply