આવવું પડશે…

ખારો છું છતાં મુજને મળવા આવવું પડશે,
મીઠા તુજ જળને legit loans online ભળવા આવવું પડશે.

પીડા આ વધીને થાય હજુ બમણી એવું,
ઔષધ આ જખમ પર લગાવવું lender payday loans પડશે.

અળવીતરું મન હઠ લઇ બેઠું છે આપનું,
સપનામાં બે ઘડી તમારે આજ આવવું પડશે.

વધારવી હોય fix my credit rating શાખ જો આ મયકદાની,
જાતને જામ સાથે આજ બહેકાવવી પડશે.

શાશ્વત શાંતિ કેવળ onlineloan મઝાર જ આપી શકે,
રઝળીને થાકેલા જીવને એ સમજાવવું પડશે.

કેમ ન હોય ચહેરા પર loans fast and easy રોનક અનેરી, દોસ્ત?
આવી ચડે મૃત્યુ તો હસતા મોંએ વધાવવું પડશે.

-ભરત ભટ્ટી

This entry was posted on Thursday, March 17th, 2011 at 11:54 am and is filed under કવિતા, ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply