ફિલિપ કલાર્ક

આવતા અણસાર payday loans payday loans જેવું રાખજે
વાગતા ભણકાર જેવું રાખજે

એ ઉદાસી કાપશે તારી પ્રિયે
તું cash loan low interest dallas સ્મરણને ધાર જેવું રાખજે

સાવ અમથા આમ લીટા ના દોર
કૈંક તો આકાર જેવું રાખજે

i need a loan asap

ત્યાગ તો તું શસ્ત્ર તારાં ત્યાગજે
જીત કરતાં હાર જેવું રાખજે

પાણીમાં તું એમ ના બેસી જતો
આમ online cash advance lenders direct તો ઉપચાર જેવું રાખજે

યાદ કરશે એ રીતે આખું નગર
ચાલતી ચકચાર જેવું રાખજે

– ફિલિપ કલાર્ક

This entry was posted on Friday, January 28th, 2011 at 10:42 am and is filed under ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply