ફરિયાદની યાદ

સમયના વહેણમાં વરસો વહેતાં ગયાં,
sallie mea personal loans તમારી વસમી યાદમાં બેહાલ થતાં ગયાં.

જીવવા-મરવાના કોલ દીધા આપણે,
ભૂતકાળનાં શમણાં ભરી દેતાં ગયાં.

મિલન-આશામાં loan for the poor ઝૂરતાં-કણસતાં પરસ્પર,
વસમી વિદાયની વેળા કમને દેતાં ગયા.

હેતના રણમાં મૃગજળ પીવા દોડતાં,
આપની cash advance centers inc અમીભરી વાદળી લેતાં ગયાં.

હાલક-ડોલક મુજ નૈયાના આપ સુકાની,
ડૂબવાને સારું મઝધારે તરછોડતાં ગયાં.

યાદને પણ fast cash loan new mexico યાદ રાખવા જીવ્યા સારું,
ફરિયાદને પણ ફરિયાદની યાદમાં છોડતાં ગયાં.

-લાભેશ શુક્લ, (વઢવાણ)

This entry was posted on Friday, January 28th, 2011 at 10:38 am and is filed under ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply