ગમે છે

કુદરતની સૌગાત સુંદરવન ગમે છે
ઉપવનમાં શોભાયમાન
easy quick cash loan સુરેખ સુમન ગમે છે.

આફતાબને અવની, ચાંદ ને ચાંદની payday loans for people with prepaid debit cards ગમે છે.
એમ મ્હને પણ તમારો સુંદર વદન ગમે advance cash instant છે.

મશગૂલ હતા વાતોમાં અમે એકમેકમાં, ને
એમના sos loans આનન પર પ્રસરાવતું
મંદ-મંદ મુસ્કાન ગમે છે.

‘ધીરજ’ને નેણના નજરાણા,
5 day pay or quit પાંપણના પલકારા,
મોહક એવા તમારા આ
કાજળભર્યા નયન bad credit loans reviews ગમે છે.

શાંત, સુશીલ, ને વળી બહુ બોલકી, બસ
મ્હને loan requirement તો તમારું આ સાદગીભર્યું
જીવન ગમે છે.

-સેનમા ધીરૂ એચ. ‘‘ઉદાસ’’
(વિસનગર)

This entry was posted on Tuesday, January 25th, 2011 at 10:35 am and is filed under ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply