નાવિક વગરની નૌકા

નાવિક વગરની નૌકા ક્યાં પહોંચે તે ખબર નથી
ધ્યેય વગરનો પંથી personal loans bad credit history ક્યાં પહોંચે તે ખબર નથી
કપાયેલી પતંગ ક્યાં પહોંચે તે ખબર નથી
ધર્મ જાણ્યા વગરનો હિંદુ ક્યાં પહોંચે તે ખબર sure advance payday loan નથી

માણસે બનાવેલા ધર્મ સુખ લાવી શકતા નથી
પરમેશ્વરે કહેલો ધર્મ ન પાળવાથી સુખ થતું નથી
પરમેશ્વરને સામાન્ય માણસ માનનારો
better loans પરમેશ્વરે કહેઓ ધર્મ સમજી શકતો નથી

પૂર્ણપુરુષ શ્રીકૃષ્ણને ન સમજનારો
વેદોનો સાર ગીતા સમજી શકતો નથી
વૈષ્ણવ સંતોના સંગ વગર quick $1000 loan ગીતા સમજાતી નથી
“સ્કંદ” ને વાત આ કહ્યા વગર રહેવાતું નથી

– સુરેશ વ્યાસ

This entry was posted on Monday, January 24th, 2011 at 3:46 pm and is filed under કવિતા. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply