રહસ્યો મળે

ખોદો રણ ને
દરિયો નીકળે-
મૃગજળના તહી
poor credit payday loan lenders રહસ્યો મળે..
ઝરણાં cash installment loans સાથે
પહાડો પીગળે

મૌન હોઠ payday lonas પર
શબ્દ ખળભળે

ઝાંકળ ક્યાંથી
money cash advance દરદ પુષ્પના કળે

આંખ મીંચો loans las vegas ને
સ્વપ્નો સળવળે

કાળના અજગર
cash loan store નવે ગ્રહને ગળે

સપાટીએ શોધું
pay day loans stores તુ બેઠો તળે!

-ગુરુદત્ત ઠક્કર.

This entry was posted on Sunday, January 2nd, 2011 at 6:44 pm and is filed under કવિતા. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “રહસ્યો મળે”

  1. નિલય Says:

    ખુબ જ સુન્દર….

  2. HETAL PANDYA Says:

    seras che..

Leave a Reply