મોહ-જાલ

તારા મારા વચ્ચે ક્યાં કોઇ દીવાલ payday loans with a savings account only છે,
બસ અમુક વણઉકેલ્યા માત્ર સવાલ છે,

કોઇ હકિકત મુજથી તેં છે છુપાવી,
એવો મારો ખયાલ છે,

પુરાવા unsecured personal loans online instant decision સ્વરૂપ તે હકીકત પરથી,
મળ્યો તારો રૂમાલ છે,

ક્યારેક મુંઝાઉ છું કે સાચો છે પ્રેમ તારો,
કે પછી મોહ-જાલ છે,

હું તો short term loans naperville il તારી આંખોના નશા મા ડુબ્યો છુ,
મરજીવા ના જુઓ થયા શું હાલ છે……

– “શબ્દ્શ્યામ ક્રુત”-આશીષ ઠાકર

This entry was posted on Thursday, December 16th, 2010 at 7:00 pm and is filed under કવિતા. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply