તો ખરા

માણસોને ઓળખી લો તો ખરા,
નાડ તેની credit personal loan પારખી લો તો ખરા.

નેહ કેવો છે ભલા ઓ આદમી,
હાટ માંડીને લખી લો તો emergency payday loans no credit check ખરા.

પ્રસંગો ભીના તે પાછા વળાવી,
આજ તેને જ હરખી લો તો ખરા.

જો પથ્થરોનું payday advance by phone નગર તો પ્રેમ ક્યાં ?
ફૂલ સૌ હૈયે રાખી લો તો ખરા.

‘રામ બોલો’, ‘રામ trusted payday loans બોલો’ આખરે
શબ જગાડી નિરખી લો તો ખરા.

– ગોવિંદ દરજી ‘દેવાંશું’

This entry was posted on Monday, November 29th, 2010 at 10:52 am and is filed under ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply