આવે છે

શ્વાસ માં તમારા સુવાસ money fast ફુલોની આવે છે,
તમે આવો ત્યારે પગલે પગલે બહાર cash advance loans bad credit આવે છે,

તમારી કઇ હરકત કઇ શરારત ને વખાણું,
તમારી દરેક loan central અદા પર મને પ્યાર આવે છે,

જી ંદગી ની emergency cash advances સફર માં જોયા છે મે ઘણાં જ ચહેરા,
પણ યાદ i need a small loan માત્ર એક તમારો જ ચહેરો આવે છે,

રહેવા દો વાત loan missouri મિલન ની, અમને ખબર છે,
નસીબ માં અમારા ફક્ત ઇંન્તજાર આવે છે.

-દેવકિશન પટેલ (M.B.A)

This entry was posted on Tuesday, October 26th, 2010 at 7:11 pm and is filed under કવિતા. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “આવે છે”

  1. Ahmed Ajmeri Says:

    કાકા જોરદારરર હો બાકી…લગે રહો..જય હો…

  2. Angel patel Says:

    very nice

Leave a Reply