ખુદ સમંદર

ખુદ સમંદર ઉડીને નદીને મળે,
guaranteed student loans કાર્ય એવું ઉપાડી લીધું વાદળે.
ફૂલને એણે કરમાવાં દીધાં નહીં,
સૂર્યનો તાપ શોષી લીધો cash advance direct lenders ઝાકળે.
સિંધુ બનવાની એની તરસ જોઈને,
રણને છલકાવી દેવું પડયું મૃગજળે.
ચાંદ તો છે પ્રથમથી 1500 installment loan જ ચહેરા ઉપર,
તારલા પણ હશે આંખના કાજળે.
ક્યાંક રસ્તે ભટકવા ન નીકળી quick loan bad credit પડે,
એટલે ઘરને બાંધી દીધાં સાંકળે.
જે હ્રદયના હિમાલયથી ઉતરી પડી,
એ ગઝલગંગા ઝીલી લીધી કાગળે.
i need a personal loan but i have bad credit દાટી દીધાં કબરમાં જે બેફામને
એ કયામત થતાં જીવતાં નીકળે.

– બરકત વીરાણી ‘બેફામ’

This entry was posted on Friday, October 8th, 2010 at 2:22 pm and is filed under ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply