મારા ભેરુ

હે પ્રેમનું ભાથુ ભરી લેજો રે મારા ભેરુ
વાટ લાંબી ને દૂર છે મંજિલ મારા ભેરુ…હે પ્રેમનું

મારગમાં મેં તો ઉગતો સુરજ હા રે દીઠ્યો
એમા મારા નિરંજન નો ચહેરો નીરખ્યો…હે મારા ભેરુ

પંથમા પેલી વહેતી નદિયૂ નાં નીર નિહાળી
એમા મારા વ્હાલા એ વાણી રે પ્રગટાવી…હે મારા ભેરુ

ઉંચે જોયુ તો અસીમ આકાશ આંનદી
મને મારા પ્રભુજી એ ગોદ રે લીધી…હે મારા ભેરુ

જો પેલો હંસો રે આવ્યો લઇને સંદેશો
એ ગાતો ગુરુજી નુ નામ ને કહેતો “ઓશો”,”ઓશો”…હે મારા ભેરુ

હે મને વાટમાં જ મળી ગઇ મંજિલ મારી
હે પ્રેમનું ભાથુ વહેંચી દેજો રે મારા ભેરુ…હે વહેંચી દેજો રે મારા ભેરુ

– ધર્મેશ હિરપરા

This entry was posted on Thursday, July 23rd, 2015 at 7:17 pm and is filed under કવિતા. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “મારા ભેરુ”

  1. Dev Says:

    aapnu mail id malse ADMIN?

Leave a Reply