બાપાનું વિસર્જન

શહેરની મેં સ્પિરિટ small secured personal loans પણ જોઇ, ને
સ્પિરિટ્મય શહેરને પણ જોયું. (અહીં cr loans સ્પિરિટનો અર્થ આલકોહોલ)

અબીલ ગુલાલની છોળો વચ્ચે
મેં ભક્તિમય cheap quick loans શહેરને પણ જોયું.

ભરચક ટોળા ના installment loans for bad credit ટોળા વચ્ચે
મેં એકલવાયા શહેરને પણ જોયું.

જાતજાત need money now ને ભાતભાતની લોક છતાં,
મેં એકતાતીત શહેરને પણ જોયું.

how do i get a loan

સવપ્નું હતું ફક્કડ, બાપા સાથે દુર્જનોનું
મેં compare personal loan interest rates વિસર્જન કરતા શહેરને પણ જોયું

– ડૉ. રશ્મિકાંત શાહ
ચર્મ રોગ નિષ્ણાંત
કાંદિવલી- મુંબઈ
9821216033

This entry was posted on Friday, September 24th, 2010 at 1:28 pm and is filed under કવિતા. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “બાપાનું વિસર્જન”

  1. વિનય ખત્રી Says:

    બાપાના વિસર્જનમાં ‘મુન્નીને બદનામ’ થતી જોઈ!

  2. Rashmikant Says:

    બાપાના નામે મેં મુન્નીની આબરુ જતા મેં જોઈ.
    બાપના નામે મેં શહેરની બદનામી પણ જોઈ.

Leave a Reply