પરિચય વિશે લખુ કે પ્રણય વિશે લખુ

પરિચય વિશે લખુ કે પ્રણય વિશે લખુ
કે પછી તારી યાદમા થયેલા જાગરણ વિશે લખુ
આયખાનો ઊજાગરો આખો મા આન્જી બેઠો છુ
ચાલ તારી યાદમા થયેલા જાગરણ વિશે લખુ

-હોશ

This entry was posted on Tuesday, July 13th, 2010 at 8:14 am and is filed under General. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “પરિચય વિશે લખુ કે પ્રણય વિશે લખુ”

  1. Ravindra Thakar Says:

    khub j saras ,,,,

Leave a Reply