હો જી

  ક્યાં આરો ઓવારો હો જી
  ઉતારશું ક્યાં ભારો હો જી

  થોડી ઠોકર થોડાં ફૂલો
  સપનાનો અણસારો હો જી

  પહોંચી જાશો સામે પાળે
  સ્હેજ તમે જો ધારો હો જી

  આમ સાચવીને શું કરશું?
  જળ જેવો જન્મારો હો જી

  એ કેડીથી ગુમ થવાનું
  વારા ફરતી વારો હો જી

  -અઝીઝ ટંકારવી

 • direct pay day loans lenders
 • loan in minutes
 • personal loan apr
 • payday loans nampa id
 • cash usa
 • account cash advance
 • small personal loans with bad credit

This entry was posted on Thursday, May 6th, 2010 at 8:16 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “હો જી”

 1. kalpak Says:

  really wonderful poem
  હો જી………. અઝીઝ ટંકારવી

Leave a Reply