રસ્તામાં સહજ એ મળે પણ ખરી

રસ્તામાં સહજ એ મળે પણ ખરી
પછી એ નજર લ્યો ઢળે પણ ખરી
payday loans jacksonville florida ગમે તે વળાંકે વળે પણ quick and easy loan ખરી
નદી તો નદી ખળભળે પણ ખરી
તમે ખાસ payday loans direct lenders only no teletrack દિલથી કરો યત્ન પણ
મહેનત cash loan guaranteed તમારી ફળે પણ ખરી
અમસ્તા તમે જીવ બાળો no interest payday loans ભલા
અહમ્ પોટલી પીગળે પણ ખરી
વને direct lender payday loans no teletrack જાવ કે કોઇ રણમાં અઝીઝ’
ઇરછા છે citibank bad credit home improvement loans ઇરછા સળવળે પણ ખરી.

-અઝીઝ ટંકારવી

This entry was posted on Tuesday, April 13th, 2010 at 11:33 am and is filed under ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply