લાખ કરું છું યત્નો તોયે સાંજ કશું ક્યાં બોલે છે ?

લાખ કરું છું યત્નો to loan money તોયે સાંજ કશું ક્યાં બોલે છે ?
બંધ અમારા આંસુઓનો રોજ સિફતથી તોડે છે.

અણસમજુ માણસ છે, દિલનો કાચ તૂટે ને રોવે છે,
loans for self employed people with bad credit ને એક માણસ શાણો છે, શીશાથી પથ્થર ફોડે છે.

પંખી-પંખી, કલરવ-કલરવ, ચીસો-ચીસો બીજું શું ?
કાંઈ નથી, બસ વૃક્ષ તૂટ્યું છે, બાકી pay weekly loans bad credit સઘળું ઓ.કે. છે.

હું ચાહું છું આ દુનિયાને, એ પણ મુજને ચાહે છે,
સાવ જ ખોટું હું બોલું છું, એ પણ i need cash ખોટું બોલે છે.

‘પાગલ’ તો છે બીકણ-ફોસી ખુદ ખુદથી ડરનારો છે,
બુડ્ઢી ઈચ્છા ખાંસે છે તો સાવ અચાનક ચોંકે છે.

– અલ્પેશ ‘પાગલ’

This entry was posted on Saturday, February 13th, 2010 at 3:06 pm and is filed under ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “લાખ કરું છું યત્નો તોયે સાંજ કશું ક્યાં બોલે છે ?”

  1. બાબુ પટેલ (જડિયા.ધાનેરા) Says:

    આ દુનિયા મા શીશા થી પથ્થર તોડનાર જ ફાવે છે બાકી વૃક્ષો તુટે છે તેથી બધુ ઓ.કે નથી.

    સુપર્બ…..

Leave a Reply