લખાવો મને !

વાપરો કળ ને બનાવો quick easy loans with bad credit મને !
લાશ છું હું, બસ તરાવો private lenders મને!

એમ બનતી હોય જો આ personal loans based on income only ગઝલ,
લો કલમ- કાગળ, લખાવો magnum cash advance online મને !

સત્ય કહેવું જો ગુનો હોય તો
,
online signature loan લો શુળીએ પણ ચઢાવો મને.

payday loans charleston sc

જિંદગીએ બહુ રડાવ્યો મને,
હું ભૂલ્યો contacts હસવું, હસાવો મને.

સાદગીમાં જિંદગી થઇ પુરી,
ના હવે દોસ્તો સજાવો મને.

– રાકેશ ઠક્કર

This entry was posted on Thursday, November 5th, 2009 at 2:52 pm and is filed under ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “લખાવો મને !”

  1. paulinshah Says:

    vaah ! kub sundar gazal…
    આ ટોળાઓ ની ભીડ મા, હુ એકલતા નો મેળો સજાવુ…..

  2. જ઼ૈમિન - “બદનામ” Says:

    ખૂબ સુંદર….

Leave a Reply