ભગવાન આ તારી લીમિટેશન છે?

This entry was posted on Friday, October 9th, 2009 at 1:39 pm and is filed under કવિતા. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

5 Responses to “ભગવાન આ તારી લીમિટેશન છે?”

 1. tamaro hiteshi Says:

  bhagwane tane banavi ne lallu banavyo che.
  je tu atli murakh jevi kavitao internet par muki tara budhi nu pradarshan kare che.
  ka to tu bodao ni wasti ma re che ka tari aju baju na loko ne tari majhak udav vani maja ave che.
  avo karta pehla have vicharjo tame
  MR.ullu,
  {hu tamara bhavanaoni kadar karu chu pan sorry sabdo ni nahi kari saku so dude jus take it sportingly}

 2. Chandresh Patel Says:

  Dear “Hiteshi”,

  Many like you don’t understand my view point and upset on this poem.
  Just re-read this poem, keeping in mind-“how we human are understanding and playing with God and religion names”.
  In all religions, We all says=”There is one God.” But in real life do we mean it??!! We all says- “God will come to us in any foam”. But in real life what exactly we are doing??!! If we look carefully, Basic principles are same in all religions. But still we all(mostly, who are more religious) say,-“Mine is better than yours”!! WHAT IS ALL THIS ABOUT???!!!

  So please, re-read this poem, keeping in mind-“how we human are understanding and playing with God and religion names”.

 3. Bhavin Patel Says:

  એટલા રૂપ તુવે બદલ્યા છે કે હવે તું આવે તો તને બહુરૂપી માની ના કોઈ બારઆના પણ ના આપે ..
  ખુબ સરસ છે ?

 4. Dhara Patel Says:

  કવિતાના નામ ઉપર તમે ગમે તેવી વાત લખો કે મજાક કરો એ તો સહન જ ના થાય ને?કવિતા કેવી ના લખાય એનું આ કવિતા શ્રેષ્ટ ઉદાહરણ છે,મન ની વાત લખવાની એક રીત હોય-કડવી કે મિઠી,ગમે તે વાતને સામે વાળાની લાગણિઓનો વિચાર કરિ ને લખો તો જ એ કવિતા બને,નહિ તો ઉપર તમે જે લખ્યું-કવિતા ના નામે એ જ “કચરો” બને.

 5. Chandresh Patel Says:

  Dear Readers,
  Sorry! If I have hurt your feelings but this is just a “Katax” on how we human believe in God and still not understanding “True” God’s form and the way God come between us. And keep trying to prove our belief is the best…
  This is not “Majak”. I do believe in God and I have right to complain God,- ‘why people fail to understand him?’.

Leave a Reply