છો તમે – ચીનુ મોદી

  બંધ આંખે હેતુ વાંચો છો તમે
  રેતી દેખી સેતુ બાંધો છો તમે
  સાત પગલાં ચાલવા છે એટલે
  સાવ ટુંકો પંથ માંગો છો તમે.
  – ચીનુ મોદી

 • unsecured cash advances
 • take a loan
 • pay day loans st louis

This entry was posted on Thursday, May 29th, 2008 at 2:10 am and is filed under ગઝલો. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “છો તમે – ચીનુ મોદી”

 1. manish Says:

  so nice

Leave a Reply