Archive for March, 2013

આપ વીતી

Posted on March 28th, 2013 by admin  |  2 Comments »

કે મલે તો હું પણ વેંચી દઉ, સારપ નો નથી કોઇ લેવાલ, અધીરો છું હું પણ સુણાવા, પણ નથી કોઇ પુછનાર હાલ, બેધારી લડાઇ છે મારી, છું ખુદ તલવાર અને છું ખુદજ ઢાલ, મને તો રોજ જીવન છે, રોજ મરણ છે, રોજ કેટલીય લાગણીઓ થાય છે હલાલ, અને એને છે મારા ઉપર મદાર, પણ ચાર […]