Archive for the ‘Uncategorized’ Category

દર્પણ

Posted on July 22nd, 2015 by admin  |  No Comments »

એક વખત મેં દર્પણ જોડે ઝઘડો કર્યો. દર્પણ, દર્પણ તેં દાટ વાળ્યો છે. અમારા ચહેરા પી પીને તું રહ્યું દેખાવડું અને અમે થયા ધીરે ધીરે ઝાંખા. એ ચૂપ રહ્યું. તું ન હોત તો અમે એયને કુદરતમાં રમમાણ હોત. તેં અમારી વચ્ચે ફાચર મારી. એ કશુંક બોલવા ગયું પણ એણે માંડી વાળ્યું. તેં અમને અમારાથી છૂટા […]

કુક્કડસભા..

Posted on July 22nd, 2015 by gujaratikavita  |  No Comments »

ચાલો જઇયે જોવા આજે એક સભા અનોખી, કુકડાઓની પરિષદે કેવિ-કેવિ માંગો મૂકી!! કોઇ લડે મુક્તિ માટે, તો કોઇ વંશવેલો ઝંખે, બધે બસ માણસાઇ વિરુધ્ધ રોકકળ પોકે-પોકે.. રામુ કુકડો મુક્તિ માંગે, છે ત્રણ વરસથી બંદી, પુરાઇ રહે પિન્જર-જેલમાં-ગરમી હોય કે ઠંડી.. પછી ટહુકી ગિતા કુકડી, કુક્કડપુત્ર એ ચાહે, પણ માલિક એનો હંમેશ એનાં ઇંડા વેચી ખાયે.. […]

кондиционеры купить в витебской области

Posted on January 31st, 2013 by wordpress  |  No Comments »

– Гипс кирпича или 500 рублей, чтобы payday loans toronto развернуть дополнительныеотверстия в дороге. бетонная стена или перегородка 800-1000 рублей.RM – 1500 рублей от стены, или вам нужно установить внутренний блокрасположен менее чем в 1 метре от внешней стороны, эта операция будетопределять длину тысячу, как более высокие затраты, связанные срезультатами электрический кондиционирования воздуха- Стены, заборы […]

стоимость кондиционеров в могилеве

Posted on January 31st, 2013 by wordpress  |  No Comments »

расчет кондиционера в могилеве Мощность охлаждения (второй внутренний блок) quick cash advance payday loan (200 か ら 6850 Вт)Другие устройства установка кондиционер в витебской области эффект мульти-сплит-системы охлаждения. Пожалуйста, сделаны ссылки. “Мощность охлаждения (первый внутренний блок).” установка кондиционер в витебской области .. Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны знать, почему переменноготока может эффективно сотрудничать […]

системы кондиционирования в могилевской области

Posted on January 31st, 2013 by wordpress  |  No Comments »

AC Техническое обслуживание – Надежность loans to rebuild credit и долговечность оборудования AC – сложное оборудование. В процессе работы фильтр внутри (внутреннего) блока забиваются пылью, которая предотвращает процесс для теплопередачи (нормальный испарения) продажа кондиционеров в минске который в свою очередь приводит к отверстие для охлаждения компрессора cash advance on student loans всасывающей линии.В результате компрессор […]

установка кондиционер в могилевской области

Posted on January 31st, 2013 by wordpress  |  No Comments »

Блок внешнего шума также может вызвать проблемы. speedy cash loan rates Окна закрыты, но впротивном случае мало заметны шума системы кондиционирования воздуха, этоне подходит. Они не имеют кондиционер, все окна открыты, но шум был яснослышен в вашем районе. Шум от внешнего устройства не превысит уровеньпромышленных систем кондиционирования воздуха для жилых районов, no credit check loan […]

кондиционеры сплит системы с установкой в могилевской области

Posted on January 31st, 2013 by wordpress  |  No Comments »

Выбор AC Небольшие квартиры и офисы наиболее часто используемый wachovia personal loans тип стеновой системы, кроме семей. Это является более гибким и относительно недороги от сети переменного тока. Для дома, офиса и квартиры площадью более 100 квадратных метров. имеет смысл изучить возможность установки кондиционера loan quote воздушный канал – это второй самый популярный вид отдельных […]

продажа кондиционеров в могилевской области

Posted on January 31st, 2013 by wordpress  |  No Comments »

Что такое установки кондиционирования воздуха в квартиреКондиционирование воздуха applying for loan online в квартире (сплит-система) в сборе – это комплексмногоступенчатый процесс. Принцип сплит-системы, помните, что оно основанона разнице между внутренним и наружным блоком кондиционера. Для подключенияэтих блоков вставляются, так что два медные трубы и изоляция кабеля состоитиз Интера путей блок связи кондиционеры лг в витебской […]

какой кондиционер выбрать в витебске

Posted on January 31st, 2013 by wordpress  |  No Comments »

Мы распределенных систем отделяются друг от друга: oasis payday loans Кондиционер радио (внутренний блок в помещении) и администратором корпусом компрессора (наружного блока, расположенного за пределами помещения).Типы кондиционеров об особенностях проектированияМоноблочные кондиционеры дантех кондиционеры в витебской области сплит-системымобильный кондиционер, сплит Моноблок кондиционер, кондиционер, окна кондиционер и т.д. Многие покупатели должны сделать с вопросом: если AC не […]

кондиционеры электролюкс в минске

Posted on January 31st, 2013 by wordpress  |  No Comments »

get a small loan Электрические Q1 должна быть увеличена на 20-25%, чтобыкомпенсировать тепловой нагрузки на поступающего воздуха. Это значение визбытке температура воздуха / влажности одному наружному воздуху 33 ° C /50% и внутренней температурой воздуха 22 ° С в калькуляторе, вы можетевыбрать различные уровни вентиляции (стоимости, рекомендуемой для сайта -от 1-2). Электричество увеличивается на 10-15% […]