Archive for the ‘Uncategorized’ Category

દર્પણ

Posted on July 22nd, 2015 by admin  |  No Comments »

એક વખત મેં દર્પણ જોડે ઝઘડો કર્યો. દર્પણ, દર્પણ તેં દાટ વાળ્યો છે. અમારા ચહેરા પી પીને તું રહ્યું દેખાવડું અને અમે થયા ધીરે ધીરે ઝાંખા. એ ચૂપ રહ્યું. તું ન હોત તો અમે એયને કુદરતમાં રમમાણ હોત. તેં અમારી વચ્ચે ફાચર મારી. એ કશુંક બોલવા ગયું પણ એણે માંડી વાળ્યું. તેં અમને અમારાથી છૂટા […]

કુક્કડસભા..

Posted on July 22nd, 2015 by gujaratikavita  |  No Comments »

ચાલો જઇયે જોવા આજે એક સભા અનોખી, કુકડાઓની પરિષદે કેવિ-કેવિ માંગો મૂકી!! કોઇ લડે મુક્તિ માટે, તો કોઇ વંશવેલો ઝંખે, બધે બસ માણસાઇ વિરુધ્ધ રોકકળ પોકે-પોકે.. રામુ કુકડો મુક્તિ માંગે, છે ત્રણ વરસથી બંદી, પુરાઇ રહે પિન્જર-જેલમાં-ગરમી હોય કે ઠંડી.. પછી ટહુકી ગિતા કુકડી, કુક્કડપુત્ર એ ચાહે, પણ માલિક એનો હંમેશ એનાં ઇંડા વેચી ખાયે.. […]

какой кондиционер выбрать в витебске

Posted on January 31st, 2013 by wordpress  |  No Comments »

Мы распределенных систем отделяются друг от друга: oasis payday loans Кондиционер радио (внутренний блок в помещении) и администратором корпусом компрессора (наружного блока, расположенного за пределами помещения).Типы кондиционеров об особенностях проектированияМоноблочные кондиционеры дантех кондиционеры в витебской области сплит-системымобильный кондиционер, сплит Моноблок кондиционер, кондиционер, окна кондиционер и т.д. Многие покупатели должны сделать с вопросом: если AC не […]

кондиционеры электролюкс в минске

Posted on January 31st, 2013 by wordpress  |  No Comments »

get a small loan Электрические Q1 должна быть увеличена на 20-25%, чтобыкомпенсировать тепловой нагрузки на поступающего воздуха. Это значение визбытке температура воздуха / влажности одному наружному воздуху 33 ° C /50% и внутренней температурой воздуха 22 ° С в калькуляторе, вы можетевыбрать различные уровни вентиляции (стоимости, рекомендуемой для сайта -от 1-2). Электричество увеличивается на 10-15% […]

кондиционеры в минске

Posted on January 31st, 2013 by wordpress  |  No Comments »

Вы должны охладить комнату до + 12 ° C с payday loan raleigh требованиями воздух? Главная кондиционер может охлаждать только до + 18 ° C температуре + 12 ° C модели переменного тока Сплит торговые системы Daikin Sky серии или измененные внутренние модели, такие как MQ. Помните, однако сплит кондиционер в витебской области что номер […]

расчет кондиционера в витебске

Posted on January 31st, 2013 by wordpress  |  No Comments »

urgent need of money Все современные сплит-системы снабжены пультом дистанционногоуправления с ЖК-дисплеем. При этом, вы можете установить желаемуютемпературу в пределах 1 степени монтаж кондиционеров в витебске установите таймер дляавтоматического включения и выключения кондиционера в определенное время,регулировать направление воздушного потока и многое другое. Еще одним преимуществом этой системы является разделение различныхтипов внутренних блоков. Она включает в […]

мультизональные кондиционеры в могилеве

Posted on January 31st, 2013 by wordpress  |  No Comments »

Контейнер капиллярной горячей фреон с кондиционером payday loans no fees no brokers домой(длинные тонкие спирали медная труба), который был терморегулирующийвентиль (ТРВ), иди. Охлаждение проход через капиллярное давление составляетменее 3-5 и окружающей среды в холодное время фреона охлаждения частичноисчезли. Малый вес и низкая температуры охлаждающей жидкости и газообразныевоздух в помещении ветром вдоль ТэВ поступает в испаритель. […]

кондиционеры в витебске

Posted on January 31st, 2013 by wordpress  |  No Comments »

кондиционеры лг в минске Наиболее распространенным и наименее дорогой (10 need money for christmas 000) – настенныйсистемы или типа раздела Настенные кондиционеры. Иногда его еще называютдомой, у себя дома или в комнате с кондиционером, для домов и квартириспользуются ними. Уолл-кондиционер можно установить в любом небольшомпомещении – офисы, квартиры, магазины. Его мощности (2-7 кВт) позволяетохлаждения 15-70 […]

сколько стоит кондиционер в витебске

Posted on January 31st, 2013 by wordpress  |  No Comments »

Кратко. Для того, чтобы кондиционер работал свои условия, в quick loans payback in installments среднем, 7-12 лет, в зависимости от типа кондиционера, вы не должны так много:     Регулярная очистка блока фильтра внутри помещений.    Если кондиционер перестал нормально работать (внутренний блок капающей воды на медной трубе наросла лед “пальто”, ухудшилось охлаждение воздуха в помещении была […]

продажа и установка кондиционера в витебской области

Posted on January 31st, 2013 by wordpress  |  No Comments »

кондиционеры лг в могилеве Температура Maks.podderzhivaemaya (24 か ら payday loan texas 43 ℃)Максимальная температура на климатическую систему можно нагревать воздух в помещении продажа и установка кондиционера в минске . В середине 90-х годов в нашей стране, i need a payday loan today окна кондиционеры, попросту говоря, окна воздух, было наиболее распространенным кондиционер. Эта серия […]